Văn bản Giáo hội

18

Công văn V/v công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020 trước diễn biến của đại dịch Covid-19

Công văn V/v công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL.2564 – DL.2020 trước diễn biến của đại dịch Covid-19

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ ________________ Số:  068/CV-HĐTS V/v công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản PL. 2564 – DL. 2020 trước diễn biến của đại dịch Covid – 19. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, …